Xiangqing Guan
24 Technical Artist (generalist/animation)